top of page

Kiểm toán SkyWay năm 2020 | Kiển Toán BDO

Kiểm toán tài chính của Unitsky String Technologies, Inc. cho năm 2020

  • Công ty phát triển SkyWay Unitsky String Technologies, Inc. Kể từ năm 2015, công ty thường xuyên thể hiện kết quả hoạt động kinh tế của mình dưới dạng báo cáo của kiểm toán độc lập nhằm thể hiện sự cởi mở trong công việc của mình.

  • Hôm nay chúng tôi công bố báo cáo kiểm toán về kết quả hoạt động của công ty trong năm 2020. Tài liệu đã đệ trình Unitsky String Technologies, Inc. đáng tin cậy về tất cả các khía cạnh vật chất phản ánh tình hình tài chính của công ty ở tất cả các giai đoạn phát triển phù hợp với các yêu cầu của luật pháp Cộng hòa Belarus.

  • Ý kiến ​​được soạn thảo bởi công ty kiểm toán và tư vấn BDO tại Belarus , là một phần của mạng lưới BDO quốc tế. Chi nhánh Belarus đã hoạt động hơn 20 năm và thường xuyên chiếm vị trí dẫn đầu trong thị trường các công ty kiểm toán theo xếp hạng của Bộ Tài chính Cộng hòa Belarus và Bản tin Kế toán Quốc tế.


Kiểm toán bởi Unitsky String Technologies, Inc. cho năm 2020 đã dịch sang Tiếng Việt

13 views0 comments
bottom of page