top of page

Skyway phát hành cổ phần ra công chúng bao nhiêu?

Vào tháng 12 năm 2018, một đơn vị cấu trúc mới đã xuất hiện trong nhóm công ty SkyWay - ERSS III đang nắm giữ (Euroasian Rail Skyway Systems Holding III Limited).

Vì sự xuất hiện của nó đã đặt ra rất nhiều câu hỏi trong cộng đồng nhà đầu tư, nên dịch vụ thông tin SkyWay đã quyết định đưa ra những câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi liên quan nhất trong số đó:


- lý do tạo ra đợt nắm giữ mới là do khối lượng cổ phiếu đầu tư được phân bổ trước đó được chuyển sang nắm giữ ERSS và ERSS II từ công ty GTI (Global Transport Investment) đã cạn kiệt - lên đến 49% số cổ phiếu đã được bán .

- ban đầu, cổ phần ERSS và ERSS II nhận được tổng cộng 133 622 477 666 cổ phiếu đặc quyền loại B (60 130 114 950 và 73 492 362 716 cổ phiếu, tương ứng là 15% và 18,33% tổng vốn được phép của SkyWay nhóm công ty dựa trên ước tính quốc tế là $ 400,867,433,000).


- đến lượt mình, tổng số cổ phần nắm giữ ERSS và ERSS II đã bán khoảng 67 tỷ cổ phiếu, vì 51% cổ phần trong mỗi đơn vị nắm giữ được dành để giữ cổ phần chi phối trong công ty mẹ của Tập đoàn.


- Theo đó, 146,985,725,432 cổ phiếu đầu tư đã được chuyển nhượng cho ERSS III mới nắm giữ, trong đó khoảng 73,5 tỷ (49%) sẽ được bán.


- một lý do bổ sung cho sự ra đời của ERSS III - cần có đủ số lượng cổ phần đầu tư tự do để đảm bảo khả năng tham gia tài trợ cho các dự án của các nhà đầu tư chiến lược. Cổ phần cho loại nhà đầu tư này có thể được bán với giá vượt quá mức chiết khấu của giai đoạn phát triển hiện tại.;


- Căn cứ trên, việc giao 146,985,725,432 tỷ cổ phiếu đầu tư cho ERSS III nắm giữ không thể được hiểu là “pha loãng”, vì tổng số cổ phiếu đầu tư dự kiến ​​thực hiện cho nhà đầu tư không thay đổi.


Ngoài ra, phần lợi nhuận có thể có của Nhóm Công ty dành cho việc trả cổ tức cho các nhà đầu tư có thể vượt quá số tiền tối thiểu được quy định trong Biên bản ghi nhớ đầu tư (20%). Do đó, sự gia tăng số lượng nhà đầu tư không ảnh hưởng đến số tiền thanh toán tiềm năng. - khi tạo ra hệ thống tiến hành đầu tư SkyWay, người thụ hưởng dự kiến ​​thực hiện ở giai đoạn đầu tư của dự án không quá 49% tổng số cổ phần đầu tư để bảo toàn cổ phần chi phối ở giai đoạn tạo và xác nhận công nghệ . Như vậy, nếu tính đến việc tạo ra ERSS III mới nắm giữ, tổng số cổ phần đầu tư đã bán sẽ là khoảng 140,5 tỷ đồng (chiếm 35% tổng số cổ phần).

11 views0 comments
bottom of page