top of page

Thiết bị từ Lenovo | Hội nghị thượng đỉnh tại Dubai | Vận tải đường dây tại UAE


Chúng tôi xin đăng tải bản tin vắn video tiếp theo của SWC, trong đó, bạn sẽ biết về các sự kiện quan trọng trong lịch sử phát triển của vận tải đường dây và công ty SWC trong những tuần qua.

Các chủ đề chính của bản tin:

‒ Tại Trung tâm UST, Inc. ở Sharjah đã lắp đặt máy chủ lưu trữ dữ liệu từ công ty Lenovo.

‒ Công nghệ vận tải đường dây đã được nêu ra tại Hội nghị thượng đỉnh ở Dubai.

‒ Loại hình vận tải của công ty UST, Inc. đã được đưa vào danh sách 5 công nghệ trong thời gian sắp tới sẽ có thể được ứng dụng tại UAE.

Để không bỏ lỡ bản tin vắn video tiếp theo, hãy đăng ký lên kênh YouTube SWC và bật nhận thông báo.


7 views0 comments
bottom of page