top of page

Tiết lộ rất nhiều điều thú vị của Unitsky

Chú ý : Nghe các Video này là điều cần thiết nếu muốn hiểu lộ trình sắp tới của Skyway


#001 - Đất Vũ Trụ Không Gian#002 - Những dự án SkyWay đã ký kết ở đâu?#003 - Thương hiệu của công nghệ SkyWay#004 - Sự bảo thủ của các chuyên gia về SkyWay!#005 - Sau 5 năm SkyWay đã phát triển những gì?#006 - Điều gì sẽ diễn ra trong giai đoạn 15#007 - Lợi nhuận và vốn hóa đang diễn ra.
#008 - Vốn hóa SkyWay sẽ đạt 1.000 tỷ USD sau 10 năm nữa.#009 - Không dưới 100 công ty trong 1 tập đoàn Unitsky . Bạn là đồng sở hữu của Unitsky.Nguồn Hồ Văn Lợi

6 views0 comments
bottom of page